Obchodní podmínky

  1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

ELLEM

s administrativním sídlem:

Lenka Vágnerová

Nábř. 17.listopadu 807

551 01 Jaroměř

IČ: 87681731   DIČ: není plátcem DPH

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese   

https://m.facebook.com/ellemshop/

nebo

www.ellemshop.cz

e-mail: prodej@ellemshop.cz

 

Kontaktní údaje:

- dotazy k objednávkám a produktům,

- poptávka výroby oblečení na míru,

- chod e-shopu,

 

Lenka Demčáková

Koordinátorka výroby a obchodu

 

Kontaktní telefon: 774252825

Pondělí - Pátek, od 9:00 do 15:00.

Adresa pro vrácenky a reklamace zboží v textu obchodních podmínek, odstavec VII.

 

  

Základní ustanovení

 
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ellemshop.cz (dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavníchvlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraciv internetovém obchodě,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNÁVKA. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřenapotvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automaticképotvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávatzboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
7. Zákaznický účet pro velkoobchodní odběratele obsahuje rabatový program na zboží značky ELLEM. Registrovaní zákazníky v tomto programu mají možnost odebírat zboží na fakturu se splatností 7 dní od vystavení faktury (faktura vystavena v den, kdy je zboží expedováno). V případě neuhrazení objednávky může prodávající účtovat za každý den prodlení s platbou, 0,5% z celkové ceny uvedené z neuhrazené faktury. V případě, že zboží nebude uhrazeno ani v době 30 dní po splatnosti, je odběratel povinnen zboží neprodleně vrátit zpět dodavateli na vlastní náklady, a to do 7 dní od písemné výzvy dodavatele. V případě, že zboží odběratel dodavateli nevrátí, ani, nezaplatí, bude podáno trestní oznámení na  Okresní státní zastupitelství.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 1659082010/3030, vedený u Air bank,
dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od zvoleného dopravce,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na pobočkách Zásilkovna, cz.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Zálohovou platbu požaduje pouze v případě, že se jedná o zboží, které prodávající bude vyrábět, nebo nechá vyrobit, na přání kupujícího a částka objednávky přesáhne 35.000 Kč. V tomto případě bude platba rozdělena na zálohu splatnou před započetím výroby, a to v poměru 60% z prodejní ceny. Doplacení 40 % proběhne již standardně, po dodání zboží odběrateli na fakturu se splatností 7 dní (platí pouze pro velkoobchodní odběratele). 
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (= nejsme plátci DPH, povinnost vůči správci daně z tohoto bodu nám neplyne).
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
na adresu určenou kupujícím objednávce 
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad (faktura) je odeslán na emailovou adresu kupujícího, nebo je daňový doklad (faktura) přiložen k dodávanému zboží.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. V případě, že kupující objedná zboží s dodáním na dobírku a zboží si nevyzvedne, bude mu účtováno marné poštovné a dobírečné, na které mu bude zaslána
faktura se splatností 7 (sedm) pracovních dní. V případě neuhrazení si prodávající bude účtovat za každý den prodlení platby 0,5% penále z fakturované částky. 
V případě, že faktura nebude uhrazena, může prodávající tuto pohledávku předat správci pohledávek, kterého si pro vyřízení této záležitosti vybere.

Tarify poštovného - OBCHODNÍ PODMÍNKY

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
ode dne převzetí zboží,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávajícípřed uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
dodávce novin, periodik nebo časopisů,
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy zadejte vratku zboží u nás na webových stránkách, zde: https://www.ellemshop.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/, proklik na ikonu: VRATKA.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozdějivšak do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nebo od doručení zboží zpět prodávajícímu,  peněžní prostředky za zboží, které od něho přijal za zboží převodem na bankovní účet kupujícího, který písemně kupující uvede prodejci
8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Proplacení nejlevnějšího způsobu dodání si kupující musí u prodejce písemně vyžádat. Jinak se proplácí zpět pouze hodnota zaplaceného zboží (produktu). 
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo je fyzicky doručeno zpět zvoleným přepravcem na adresu prodávajícího.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu. Pokud bude nutné zboží vyčistit, doplnit chybějící díly a příslušenství, či znovu originálně zabalit, bude prodávající nárokovat náhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn vzniklé náklady jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
Náklady na uvedení zboží do původního stavu:
- vyčištění zboží, dle povahy znečištění od 100 - do 300 Kč,
- doplnění chybějících obalů od 30 - 100 Kč,
- doplnění chybějícího příslušenství od 100 - 1000 kč,
- servis elektronických zařízení, které je třeba přeinstalovat 200 - 1000 Kč,
- výměna dílů, které není možné vyčištit, ani opravit účtujeme v pořizovacích
nákladech na nákup a instalaci.
 
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

Upozornění, u jakého zboží není možné odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího.
 
1. Všechna zařízení, která mají sledování polohy a registrují se do mobilní aplikace, přes kterou tyto zařízení lze sledovat.
 
Jedná se o hodinky se sledováním přes WIFI, LBS či GPS a mají aplikaci připravenou pro sledování osoby, která hodinky (zařízení) užívá.
Z našich produktů je to konkrétně nabídka dětských hodinek se sledováním polohy dítěte.
 
Pokud tyto hodinky vrací kupující do 14 dní od převzetí, je nutné hodinky před odesláním prodejci, odregistrovat z aplikace v mobilním zařízení.
V případě, že je nebude kupující umět odregistrovat, musí prodávajícímu písemně k hodinkám sdělit veškeré přihlašovací údaje, včetně hesla
a prodávající odregistrování tohoto zařízení zajistí.
 
V případě, že hodinky kupující neodregistruje a nesdělí prodávajícímu potřebné údaje k jejich odregistrování, není možné odstoupit od kupní smlouvy.  V tomto případě si náklady na vrácení zboží zpět kupujícímu hradí kupující sám a zboží nebude odesláno dříve, nežli kupující
předem toto poštovné bezhotovostně uhradí.
Kupující má v tomto případě možnost si dopravce zajistit sám a my mu zboží na základě písemného sdělení, kdo bude zboží přebírat, připravíme. 
 
dále
 
2. Od zboží, které vyrobíme, nebo necháme vyrobit pro kupujícího a byla již přijata finanční záloha od kupujícho na výrobu.
(Jedná se o textilní výrobky naší značky ELLEM).
 
 
 

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
13. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Tipy před odstoupením od smlouvy (reklamace) u konkrétních produktů:
 
Děské chytré hodinky
Pokud Vám nejde komunikovat s chytrými dětskými hodinkami, než je odešlete zpět, zkuste použít tento manuál: 
 
V případě, že si nebudete vědět rady ani poté, kontaktujte nás na e-mail: prodej@ellemshop.cz, kam zašlete telefonní číslo SIM karty vložené do hodinek, ID hodinek (uvedeno na zadní straně hodinek) a přihlašovací údaje do aplikace + název aplikace.
U svého operátora zajistětě konfigurační zprávu (APN), kterou přepište do e-mailu také.
Nastavení hodinek provedeme vzdáleně za Vás. 
Hodinky musí být neustále zapnuté, SIM karta vložena, aby vzdáleně s nimi mohla být navázána komunikace
a musejí mít předplacená data na SIM kartě.
 
Chytré hodinky
Pokud Vám nejdou hodinky spárovat s Vaším mobilním zařízením, zkuste nejdříve tyto typy:
- kontrola, zda máte v mobilním telefonu puštěno Bluetooth,
- zda verze Bluetooth v telefonu splňuje požadavek pro chytré hodinky (je uvedeno v manuálu, i na kartě produktu v e-shopu),
- jsou hodinky zapnuté,
- máte staženou aplikaci ke spárování hodinek do svého telefonu a párujete hodinky přes tuto aplikaci,
- máte ve Vašem telefonu povoleno vyhledat jiná zařízení.
 
Pokud ani toto nepomůže, doporučujeme ještě zkusit párovat hodinky k jinému typu mobilního telefonu, pokud máte tu možnost.
Občas se stane, že určitý konkrétní model telefonu má problém se spárováním chytrých hodinek.
Velmi často je problém se spojením u telefonu Huawei a Honor (není znám konkrétní model).
 

Postup k podání reklamace a adresa pro zasílání zboží k rekamaci

Zboží k reklamaci a vrácenky zboží do 14 dní od převzetí, zasílejte na adresu:

Lenka Demčáková, Opočínek 99, 530 02 Pardubice

Zboží zasílejte doporučeně, ne na dobírku!
Předem odesláním vyplňte reklamační protokol na našich webových stránkách, zde: https://www.ellemshop.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/.
Zde proklikem na ikonu: REKLAMACE, projdete celý reklamační protokol.
Ke zboží do balíčku nezapomeňte vložit kopii faktury, nebo lístek s číslem objednávky, abychom reklamaci přiřadili ke správnému reklamačnímu
protokolu, který jste nám prostřednictvím online formuláře odeslali.


Pokud se shledá reklamace bezdůvodná, zboží Vám bude odesláno zpět (po předchozí komunikaci s Vámi)
a bude Vám účtováno poštovné, dle ceníku doprav zde v obchodních podmínkách.
 

Pokud zboží vracíte v rámci 14 dní od převzetí zboží, máte možnost zboží vrátit na stejnou adresu, jako při reklamaci.
Nezapomeňte však na to, že zboží musí být nepouživáné, nezničené, vč. dárků, pokud byl součástí objednávky a v původním obale s příslušenstvím.
V případě zakoupení chytrých fitness hodinek lze ihned odhalit, jestli jste je používali. Hodinky si uchovávají svoji historii používání a po jejich převzetí zpět na sklad je to první zkouška, která u nich probíhá, zda jste je pouze rozbalili a vracíte, nebo aktivně používali a vracíte. V případě, že odhalíme, že byly hodinky používány, bude Vám vrácena kupní cena ponížená o částku na servisní náklady, na vyčištění hodinek a servis k jejich továrnímu nastavení, viz. odstavec VI., bod 10. zde v obchodních podmínkách. V případě většího opotřebení, které nebude možné vyřešit servisním zásahem tak, aby zboží mohlo být znovu vráceno do prodeje (poškrábání, poničení, apod.), nebude přijato a na tuto skutečnost budete písemně upozorněni prodejcem. Zboží bude vráceno zpět kupujícímu, kdy prodejce si bude účtovat náklady na dopravné a balné dle zvoleného způsobu přepravy kupujícím.
(Náklady se stanoví dle volby platby na dobírku, či platby bankovním převodem, také dle volby dopravce).

 

Nepřehlédněte - reklamace a vrácenky zboží do 14 dní

Záruka se nevztahuje na:
Fyzické poškození
Opotřebení používáním
Záruční doba na baterie je 24 měsíců.
Nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.
Životnost baterie u dobíjecích zařízení je 6 měsíců.
Poruchy, ke kterým došlo v důsledku nesprávného, nevhodného a nedbalého používání výrobku. 

 

APLIKACE volně stažitelné k chytrým hodinkám nejsou naším produktem!
Nelze je u nás reklamovat, ani vyžadovat k nim návod v češtině.
Aplikaci si stahujete zdarma od poskytovatelů ve vašem mobilním telefonu.
Jeden typ aplikace je vhodný pro více typů hodinek, řiďte se prosím popisem funkcí hodinek v nabídce
a ne možnostmi aplikace, co Vám vše nabízí. Hodinky nemusí podporovat vše, co v aplikaci vidíte.
Hodinky si z aplikace propojí pouze to, co je pro ně kompatibilní, čtěte proto prosím pozorně nabídku
a popis zboží. Nelze zboží reklamovat pro možnosti z nabídky aplikace, pokud tyto možnosti nebyly
v popisu zboží, manuálu u zboží, či v naší reklamě na zboží.

Nepřehlédněte

Stále více se setkáváme s reklamacemi na spojení hodinek se značkou telefonu Huawei a Honor.
Bohužel tyto telefony mají problém při spojení přes Bluetooth a 99% reklamací při uvedení důvodu špatného
propojení hodinek s telefonem se děje práve u těchto typů telefonů. 1% závad připadá na vrub chyby hodinek.
Hodinky po převzetí do reklamace vždy pro kvalitu spojení přetestujeme a je možné pořídit i video-záznam, pokud si jej vyžádáte.

 
 

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasuprodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018

 Zakoupením zboží souhlasíte s obchodními podmínkami zde uvedenými.       

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.